+_menu

AKTUALIZOWANO: 27.08.2016


   

 

       

 

Sam Chrystus dając nam Maryję za Matkę, wskazał Ją tym samym jako wzór do naśladowania. Jest rzeczą naturalną, aby dzieci czuły to samo, co matki, oraz by ich zalety i cnoty odtwarzały w swoim życiu. Boski Zbawca przekazał w duchowym dziedzictwie swoją Matkę, a razem z Nią wszystkie skarby łaski i cnót, jakimi Ją ubogacił po to, aby spływały na nas przez Jej możne wstawiennictwo i nasze gorliwe Jej naśladowanie. 

Paweł VI