Menu cz.1_L

 

 

    

CZYSTOŚĆ

Przez konsekrację zakonną, mocą ślubu, oblaci zobowiązują się do zachowania celibatu i do życia w czystości.

UBÓSTWO

Przez ślub oblaci zobowiązują się do życia w dobrowolnym ubóstwie. Rezygnują z prawa do używania i dysponowania w sposób godziwy samowolnie jakimkolwiek dobrem doczesnym o wartości pieniężnej.

POSŁUSZEŃSTWO

Przez ślub oblaci zobowiązują się do posłuszeństwa Ojcu Świętemu i swoim prawowitym przełożonym we wszystkim, co dotyczy bezpośrednio lub pośrednio zachowania Konstytucji i Reguł.

Ślub obowiązuje ich ciężko w sumieniu, gdy od własnego przełożonego otrzymują rozkaz wyraźny, dany w imię posłuszeństwa.

WYTRWANIE

Chociaż wola wytrwania zawiera się już w trzech ślubach, złożonych i przyjętych w Zgromadzeniu, dodajemy do nich ślub wytrwania.

W ten sposób publicznie zaświadczamy o głębokim przywiązaniu do naszej rodziny zakonnej i o definitywnym zaangażowaniu się w jej posłannictwo.

Kościół nie może i nie powinien podejmować walki politycznej, aby realizować jak najbardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Nie może i nie powinien stawiać się na miejscu państwa. Nie może też jednak i nie powinien pozostawać na marginesie w walce o sprawiedliwość. Musi włączyć się w nią przez argumentację rozumową i obudzić siły duchowe, bez których sprawiedliwość, domagająca się zawsze wyrzeczeń, nie może utrwalić się i rozwijać. Sprawiedliwa społeczność nie może być dziełem Kościoła, lecz powinna być realizowana przez politykę. Niemniej Kościół jest głęboko zainteresowany budowaniem sprawiedliwości przez otwieranie inteligencji i woli na wymagania dobra.

Benedykt XVI - Encyklika Deus caritas est

  

Menu cz.2_P

 

 

 

  

      

 dniu: 01.09.2015 - o godzinie: 13:25